ANUNT

 

In conformitate cu  prevederile Legii nr. 319/2003 și  HG 286/ martie 2011 ,, Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice’’publicat in MO nr. 221 din 31.03.2011, CCDCPN Dabuleni organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din sectorul cercetare:

 1.  1 post de cercetător științific gr. II. – in domeniul agricultura -specialitatea – tehnologia culturilor de cereale și plante tehnice.
 2.  1 post de cercetator stiintific in domeniul agricultura-specialitatea horticultura
 3.  3 posturi  asistent cercetare stiintifica in domeniul  agricultura– specialitatea horticultura

1.Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs, adresata conducatorului CCDCPN Dabuleni;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea potrivit legii;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte  care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. copia carnetului de munca , conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facaincompatibil pentru functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;

2.Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data,numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

3.In cazul documentului prevazut la  punctul 1 lit.c), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

4.Actele prevazute la punctul 1, literele b, c, si h vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

5. Dosarul de concurs se poate depune pana la data 12.06.2017 ora 16.00 la secretariatul unitatii, telefon 0251 334402, loc. Dabuleni, jud. Dolj.

6.Probele de concurs si bibliografia sunt prezentate in anexele 1 si 2 la prezentul anunt.

Concursul va avea loc pe data  de 16.06.2017 ora 10.00-proba scrisa iar interviul la ora 14.00

 

Director,

Dr. ing. Aurelia Diaconu

 

 


 

ANEXA 1

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de asistent cercetare ştiinţifică (ACS)

 

Specialitatea Horticultură

 

 1. Metode de aşezare a experienţelor, din lucrarea –Câmpul de experienţă, cap.2, pg.56-70, autor N.A.Săulescu, editura Agrosilvică, Bucureţti, 1967.
 2. Caracterizarea generală a solurilor nisipoase din România, din lucrarea – Cultura ecologică a pepenilor verzi cu plante altoite pe solurile nisipoase, cap.9, pg.52-64. Autori Toma V. şi colab., editura SITECH, Craiova, 2011.
 3. Tehnologia de ameliorare a solurilor nisipoase. Broşură CCDCPN Dăbuleni, 2006.
 4. Tehnologia de cultivare a pomilor fructiferi pe solurile nisipoase. Broşură CCDCPN Dăbuleni, Editura SITECH 2014
 5. Tehnologia de cultivare a viţei de vie pe solurile nisipoase. Broşură CCDCPN Dăbuleni, Editura SITECH 2014
 6. Tehnologia de cultivare a plantelor legumicole pe solurile nisipoase. Broşură CCDCPN Dăbuleni, Editura SITECH 2014

 

PROBELE LA CONCURS

 

 1. Proba scrisa
 2. Proba orala – interviu
 3. Proba de limba engleza

 

 


 

 

ANEXA 2

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de asistent cercetare ştiinţifică (CS)

 

Specialitatea Horticultură

 

 1. Metode de aşezare a experienţelor, din lucrarea –Câmpul de experienţă, cap.1,2,3, 6.4,9,10,12 autor N.A.Săulescu, editura Agrosilvică, Bucuresti, 1967.
 2. Legumicultura generala si speciala, Partea intai – Legumicultura generala, autor I. Ceausescu si colab. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1980.
 3. Tehnologia de ameliorare a solurilor nisipoase. Broşură CCDCPN Dăbuleni, 2006.

 

PROBELE LA CONCURS

 

 1. Proba scrisa
 2. Proba orala – interviu
 3. Proba de limba engleza