ANUNT

 

In conformitate cu  prevederile HG 286/ martie 2011 ,, Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice’’ publicat in MO nr. 221 din 31.03.2011, CCDCPN Dabuleni organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din sectorul dezvoltare:

 •  1 post auditor*
 •  1 post șef serviciu achiziții publice marketing

 

            1.Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs, adresata conducatorului CCDCPN Dabuleni;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea potrivit legii;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte  care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. copia carnetului de munca , conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil pentru functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;

2.Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data,numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

3.In cazul documentului prevazut la  punctul 1 lit.c), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

4.Actele prevazute la punctul 1, literele b, c,  si h vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
5. Dosarul de concurs se poate depune pana la data 12.06.2017 ora 16.00 la secretariatul unitatii, telefon 0251 334402, loc. Dabuleni, jud. Dolj.
6.Probele de concurs si bibliografia sunt prezentate in anexa 1  la prezentul anunt.

   Concursul va avea loc pe data  de 15.06.2017 ora 10.00-proba scrisa iar interviul la ora 14.00

*cerințe: vechime în specialitate 5 ani.

 

Director,

Dr. ing. Aurelia Diaconu

 


 

                            ANEXA 1

BIBLIOGRAFIA  PENTRU POSTUL ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII –MARKETING

 1. Legea 45/2009 cu modificările și completările ulterioare
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al CCDCPN Dăbuleni
 3. Legea 98/2016 privind achizitiile publice
 4. Hotararea Guvernului 395/20016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor  referitoare   la atribuirea contractului de  achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind  achizitiile  publice.

 

PROBELE LA CONCURS

 1. Proba scrisa
 2. Proba orala – interviu

 


 

ANEXA 1

BIBLIOGRAFIA  PENTRU POSTUL AUDITOR

 Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare

 1. Legea 45/2009 cu modificările și completările ulterioare
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al CCDCPN Dăbuleni
 3. Legea 672/2002 privind auditul public intern republicata  – Monitorul Oficial nr. 780/3.11.2011, Partea I
 4. HG nr. 1086/2013(Monitorul oficial nr. 17/10.01.2014) pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern .
 5. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventive cu modificarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 430/31.08.1999 (republicata).
 6. Legea nr. 319/8 iulie 2003 (Monitorul Oficial nr.530/23.07.2003) privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare .
 7. Ordinul 400/2015 penntru aprobarea codului intern/managerial al  entitatilor  publice cu modificarile ulterioare (Monitorul Oficial nr. 444/22.06.2015).
 8. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, MO nr. 910/2015 si 910 bis/2015.
 9. OAP nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, indrumarea metodologica si supravegherea stadiului implementarii sistemului de control managerial intern la entitatile publice.
 10. OMFP nr. 2891/2009 pentru aprobarea noormelor privind organizarea si inventarierea elementelor de activ si de pasiv.

 

PROBELE LA CONCURS

1.Proba scrisa

2.Proba orala – interviu

 

TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTULUI AUDITOR PUBLIC INTERN

 1. AUDITUL INTERN SI CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV.
  • Organizarea auditului public intern.
  • Atributiile compartimentului de audit public intern.
  • Derularea misiunii de audit public intern.
 • Etape,
 • Proceduri,
  • Elaborarea planului de audit public intern.
  • Raportul de audit public intern.
  • Reguli de conduita pentru auditorii interni.
  • Organizarea controlului intern si a controlului financiar preventiv in institutiile publice.
 1. FINANTAREA CERCETARII STIINTIFICE.
  • Sursele de finantare ale activitatii de cercetare.
 2. SALARIZAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN INSTITUTIILE PUBLICE, FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII, ORGANIZAREA MUNCII.
 3. INCHIRIEREA DE BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL STATULUI .
 4. INCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE PRIVIND LIVRARILE DE PRODUSE CATRE CLIENTI.
 5. ORGANIZAREA EVIDENTEI CONTABILE.
 6. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI.
 7. INTOCMIREA SI UTILIZAREA FORMULARELOR COMUNE PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA SI CONTABILA.